آسان پرداز

محور فعالیت آسان پرداز

سئو و بهینه سازی

سئو و بهینه سازی

بهینه سازی کامل وب سایت و گسب رتبه اول گوگل برای وب سایت شما

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

راهبری  وب سایت های فروشگاهی

راهبری وب سایت های فروشگاهی

طراحی اختصاصی وب سایت های فروشگاهی

طراحی کاملا ریسپانسو و واکنش گرا

طراحی کاملا ریسپانسو و واکنش گرا

طراحی کاملا ریسپانسو و واکنش گرا

طراحی وب سایت های شخصی

طراحی وب سایت های شخصی

طراحی وب سایت های شخصی

پشتیبانی آنلاین و مستمر

پشتیبانی آنلاین و مستمر

پشتیبانی آنلاین و مستمر

اگر چرایی سایت خود را میدانید چگونگی آن را به ما بسپارید؛ ما آسان پردازی ها با پشتیبانی آنلاین شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهیم کرد .

چرا آسان پرداز؟

چون تیم آسان پرداز : سابقه ۱۰ ساله کار پروژه ای با پشتیبانی دراز مدت تجربه عملی در ایجاد و راهبری فروشگاه اینترنتی با برنامه ریزی ورود محصول و تولید محتوا و سئو داخلی ،گروه بندی ، روشهای حمل نقل ، قیمت گذاری و ...

آﺳﺎن ﭘﺮداز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﯿﺎری دارد . ﻃﺮاح ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی آن ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در رده ﺷﻐﻠﯽ و رﻗﺒﺎی ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

در آﺳﺎن ﭘﺮداز ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﺮوژه ای اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ دور ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺎرت و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ در آﺳﺎن ﭘﺮداز ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎری ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد در آﺳﺎن ﭘﺮداز ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺎر ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

تیم آسان پرداز

مهدی عسگری
سئو و بهینه سازی
محمد حسین پرتویان
مشاور رسانه و شبکه های اجتماعی

سمیرا جعفری

مشاور استاندارد و برندینگ

پروانه قائدی
طراح گرافیک
فاطمه کوثری
طراح رابط و تجربه کاربری/برنامه نویس

سمیه آهنگران

کارشناس طبقه بندی و پالایش محتوا

سوالات متداو ل

آسان پرداز چگونه به من کمک خواهد کرد ؟

در آﺳﺎن ﭘﺮداز ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﺮوژه ای اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ دور ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺎرت و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ در آﺳﺎن ﭘﺮداز ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎری ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد

چرا آسان پرداز؟

آﺳﺎن ﭘﺮداز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﯿﺎری دارد . ﻃﺮاح ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی آن ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در رده ﺷﻐﻠﯽ و رﻗﺒﺎی ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

 

مدت زمان تحویل کار چقدر است؟

حداکثر یک ماه 

نمونه کار های آسان پرداز
وب سایت های دو یا چند زبانه
پشتیبانی آسان پرداز به چه صورت هست ؟
پشتیبانی آسان پرداز چند وقت هست؟

سفارش طراحی

هر امکاناتی که برای وب سایت تان نیاز هست را به صورت آنلاین و در عرض چند دقیقه انتخاب کنید، ما برایتان شخصی سازی می کنیم 

طراحی وب سایت های فروشگاهی 

آسان پرداز

  •  سابقه ۱۰ ساله کار پروژه ای با پشتیبانی دراز مدت
  • تجربه عملی در ایجاد و راهبری فروشگاه اینترنتی با برنامه ریزی ورود محصول و تولید محتوا و سئو داخلی ،گروه بندی ، روشهای حمل نقل ، قیمت گذاری و .

© تمامی حقوق مادی و معنوی برای آسان پرداز محفوظ است.