اگر چرایی سایت خود را میدانید چگونگی آن را به ما بسپارید ما آسان پردازی ها با پشتیبانی آنلاین شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهیم کرد .

محور فعالیت های آسان پرداز

سئو و بهینه سازی

بهینه سازی کامل وب سایت و گسب رتبه اول گوگل برای وب سایت شما

طراحی وب سایت های شخصی

طراحی وب سایت های شخصی

راهبری وب سایت های فروشگاهی

طراحی اختصاصی وب سایت های فروشگاهی

طراحی کاملا ریسپانسو و واکنش گرا

طراحی کاملا ریسپانسو و واکنش گرا

اگر طرح خاصی مد نظر شماست نگران طراحی و پیاده سازی آن نباشید

چرا آسان پرداز؟

چون تیم آسان پرداز :

  •  سابقه ۱۰ ساله کار پروژه ای با پشتیبانی دراز مدت
  • تجربه عملی در ایجاد و راهبری فروشگاه اینترنتی با برنامه ریزی ورود محصول و تولید محتوا و سئو داخلی ،گروه بندی ، روشهای حمل نقل ، قیمت گذاری و …

آﺳﺎن ﭘﺮداز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﯿﺎری دارد . ﻃﺮاح ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی آن ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در رده ﺷﻐﻠﯽ و رﻗﺒﺎی ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

در آﺳﺎن ﭘﺮداز ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﺮوژه ای اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ دور ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺎرت و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ در آﺳﺎن ﭘﺮداز ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎری ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد در آﺳﺎن ﭘﺮداز ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺎر ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

تیم آسان پرداز

مهدی عسگری
سئو و بهینه سازی
محمد حسین پرتویان
مشاور رسانه و شبکه های اجتماعی

سمیرا جعفری

مشاور استاندارد و برندینگ

پروانه قائدی
طراح گرافیک
فاطمه کوثری
طراح رابط و تجربه کاربری/برنامه نویس

سمیه آهنگران

کارشناس طبقه بندی و پالایش محتوا